flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ананьївського районного суду

 ПОЛОЖЕНЯ

 

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ананьвського районного суду Одеської області

 

1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-УІ, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом, а доступ до неї забезпечується шляхом систематичного та оперативного ії оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, та офіційних веб-сайтах в мережі Інтернету, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом надання її за запитами на інформацію. Крім відкритої публічної інформації є публічна інформація з обмеженим доступом:

конфіденційна інформація;

- таємна інформація;

- службова інформація

Обмеження доступу до такої інформації здійснюється відповідно до Закону


3. Принципи доступу до публічної інформації:

- прозорість та відкритість діяльності суб'єктів владних повноважень;

- вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

- рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

4. Всі вимоги вищезазначеного Закону поширюються лише на органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів особи.

5. Метою є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

6. Норми вищезазначеного Закону не поширюються на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

7. Наказом по Ананьївському районному суду призначається відповідальна особа за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, а також утворюється на веб-сайті суду розділ «Доступ до публічної інформації», в якому оприлюднюється інформація відповідно до вимог Закону, а саме:

- інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності;

- загальні правила роботи суду, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я по батькові, службові номери засобів зв'язку . працівників суду;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

8. Право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком відповідальної особи надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених Законом.

Обов'язки відповідальної особи:

- оприлюднення інформації про діяльність суду;

- ведення обліку запитів на інформацію;

- надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі необхідності перевірення правильності та об'єктивності наданої інформації.

Інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа, на веб - сайті така інформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

9. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації:

-  не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне подання інформації;

- не обґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

10. Внесення змін або доповнень до даного Положення може здійснюватися безпосередньо керівником апарату суду на підставі внесених змін до чинного законодавства України, за результатами зборів суддів та інших підстав.

11.Внесення змін та доповнень до даного Положення затверджується наказом керівника апарату суду.